รับสมัครงาน/โอน/ย้าย

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้ร้บสมัครรับเลือกตั้ง (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)
9 ก.ย. 2022 14:36:00 รับสมัครงาน/โอน/ย้าย เทศบาลตำบลพยุห์ 531
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพยุห์ โดยนางอรุณรัตน์ วิมลสุข ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพยุห์ ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพยุห...
วันที่ 2 ของการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลพยุห์
9 ก.พ. 2022 16:00:00 รับสมัครงาน/โอน/ย้าย เทศบาลตำบลพยุห์ 410
วันนี้ 9 กุมภาพันธ์ 2564  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพยุห์ วันที่สองของการรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพยุห์และนายกเทศมนตรีตำบลพยุห์ มีผู้สนใจมาสมัครรับเลือกตั้งประเภท นายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน  สม...
รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลพยุห์ วันแรก
8 ก.พ. 2021 16:00:00 รับสมัครงาน/โอน/ย้าย เทศบาลตำบลพยุห์ 392
 วันนี้ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพยุห์ โดยท่านอรุณรัตน์ วิมลสุข ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพยุห์ พร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพยุ...
Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP