อำนาจหน้าที่ของกองการศึกษา

ปรับปรุงล่าสุด 21 ก.ย. 2022 04:36:05 1,265

อำนาจหน้าที่ของกองการศึกษา

          กองการศึกษาฯ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา และพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่นการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยแบ่งหน่วยงานภายใน ดังนี้ 
 - งานธุรการ  รับ-ส่งหนังสือของกอง
- งานการศึกษาปฐมวัย
- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
- งานกีฬาและนันทนาการ
- งานส่งเสริม  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม 

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP