กองการประปา

ปรับปรุงล่าสุด 21 ก.ย. 2022 04:41:36 1,055

กองการประปา

       มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมการผลิต และจำหน่ายน้ำประปา การติดตั้งประปา การควบคุมการดำเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณ รายได้ รายจ่าย การบัญชี พัสดุ การวางแผนปรับปรุงในข้อบกพร่องต่างๆ ของการประปา รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการแบ่งส่วนราชการภายในกองการประปา ออกเป็น 1 ฝ่าย 4 งาน ดังนี้

ฝ่ายการผลิตและบริการ

1. งานการผลิต   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ สูบน้ำ การจ่ายน้ำของโรงสูบ งานวิเคราะห์ การเตรียมน้ำสำรองเพื่อการดับเพลิง บำรุงรักษา ดูแลวัสดุเคมีภัณฑ์ งานบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องยนต์ ท่อจำหน่ายน้ำ เครื่องไฟฟ้า เครื่องจักรกล งานตรวจแก้ไขมาตรวัดน้ำ ปรับปรุงแรงดันน้ำในท่อเมน งานตรวจท่อธารดับเพลิง งานรักษาความสะอาดโรงกรอง งานสำรวจและประมาณการต่อท่อ ติดตั้งมาตรวัดน้ำ งานทะเบียนมาตรวัดน้ำ ทำฝังแนวท่อ  การโอนย้ายมาตร   วัดน้ำ งานจดการใช้น้ำประปา งานตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับการใช้น้ำประปา  และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

2. งานซ่อมบำรุง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ  งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมท่อระบายน้ำ  งานตรวจรักษาท้อดับเพลิง  งานให้บริการทั่วไปแก่ผู้ใช้น้ำ  การบำรุงรักษาและซ่อมแซมมาตรวัดน้ำที่ชำรุด  งานถอดมาตรวัดน้ำและงดจ่ายน้ำ  และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

3. งานพัฒนารายได้  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ  งานวิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีและจัดหารายได้อื่น ๆ ของเทศบาล  งานวางแผนการจัดเก็บรายได้ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้  งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของกองการประปา  งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการขำระภาษีอากร  และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

4. งานการเงินและบัญชี   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานเบิกจ่าย การรับ การนำส่ง การเก็บรักษาเงินและเอกสารแทนเงิน งานตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเบิกจ่ายเงินทุกประเภทของกองการประปางานจัดทำงบทดลองประจำเดือน งานจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งานจัดทำบัญชีทุกประเภท  งานทะเบียนควบคุมเงินรายได้ งานควบคุมเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา งานควบคุมการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา งานเร่งรัดการจัดเก็บรายได้ งานการจัดซื้อ-จัดจ้าง การจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน ทะเบียนครุภัณฑ์ บัญชีพัสดุ และเครื่องหมายประจำทรัพย์สิน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP