วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ปรับปรุงล่าสุด 21 ก.ย. 2022 02:55:33 1,235

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลพยุห์

“เทศบาลตำบลพยุห์เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม นำสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

                     การพัฒนาท้องถิ่นถือได้ว่า เป็นการส่งเสริมสนับสนุนแนวทางที่จะทำให้การพัฒนาในทุก ๆ ด้านเพื่อให้ท้องถิ่นเจริญก้าวหน้าทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม ทำให้เทศบาลตำบลพยุห์ มีการบริหารจัดการที่ดี เป็นเมืองน่าอยู่เคียงคู่กับการอนุรักษ์ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
                     เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีระบบ สร้างความเจริญให้แก่ท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
                   
                   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
                       แผนงานพัฒนา
                              - จัดทำโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน คลองระบายน้ำ ท่อระบายน้ำและทางเท้าให้อยู่ใน สภาพที่ดีและใช้การได้
                              - จัดทำโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ติดตั้งโคมไฟฟ้า และซ่อมแซม ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ
                              - จัดทำโครงการขยายท่อเมนประปา ปรับปรุงซ่อมแซมให้เพียงพอแก่ความต้องการของประชาชน 
                              - จัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งน้ำตามธรรมชาติ ให้มีความสวยงาม พร้อมทั้งจัดทำโครงการขุดลอกคูคลอง และท่อระบายน้ำ  
                   
                   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
                        แผนงานพัฒนา
                             - จัดทำโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ตัวแทนชุมชนในการปลูกจิตสำนึกให้รักษาสภาพแวดล้อมและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ
                            - จัดทำโครงการถนนตัวอย่างให้มีความสะอาด สวยงาม  
                            - จัดทำโครงการปลูกต้นไม้ สวนหย่อม เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมของเทศบาลให้น่าอยู่
                            - จัดทำโครงการฝึกอบรม  และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน
                   
                   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
                       แผนงานพัฒนา
                            - จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎร
                            - จัดตั้ง ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มอาชีพให้ครบทุกชุมชนเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
                            - จัดหาที่ดินเพื่อก่อสร้างลานร้านค้าชุมชน  ให้เป็นแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของประชาชน  
                            - จัดหาที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
                            - จัดตลาดนัดสินค้าราคาถูก  
                            - ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ

                   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
                       แผนงานพัฒนา
                           - จัดทำโครงการฝึกอบรม พัฒนา ส่งเสริมศักยภาพของประชาชน
                           - จัดทำโครงการเพื่อสุขภาพให้ประชาชนร่วมออกกำลังกาย
                           - จัดงานประเพณี เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น
                           - จัดทำโครงการปลูกจิตสำนึกแก่เยาวชน ประชาชนในด้านศาสนา
                           - จัดทำโครงการสนับสนุน ส่งเสริม การศึกษา ให้มีคุณภาพ 
                           - จัดทำโครงการรณรงค์ ป้องกันโรคภัยต่าง ๆ 
                           - จัดทำโครงการสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
                           - จัดทำโครงการบำบัดน้ำเสียทั้งระบบ
                           - จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัย  
                           - จัดทำโครงการซื้อถังขยะรองรับมูลฝอย รณรงค์ทำความสะอาด และระบายน้ำเสีย
                           - จัดทำโครงการอุดหนุนการจัดงานประเพณีท้องถิ่น งานรัฐพิธี  
                           - จัดทำโครงการช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัย  
                           - จัดทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพของผู้สูงอายุ
                           - จัดทำโครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาประชาชน
                           - จัดทำโครงการก่อสร้างสวนสุขภาพ  และสนามเด็กเล่น 
                           - จัดทำโครงการเพื่อสนับสนุนในด้านการศึกษา การแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน  
                           - จัดทำโครงการในด้านต้านภัยยาเสพติดทุกรูปแบบ
                           - จัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลูกจ้าง พนักงานเทศบาลและผู้บริหารของเทศบาล
                           - จัดโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กเรียนดีแต่ยากจน
                           - จัดโครงการส่งเสริมการประกวดภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย
                           - จัดตั้งโครงการยามท้องถิ่น ตำรวจบ้าน เพื่อตรวจตรา ดูแลทรัพย์สินของประชาชน 
                           - โครงการฝึกอบรม  พัฒนาบุคลากรและฝึกอบรมทบทวน  อปพร.
                           - โครงการจัดตั้งสถานีดับเพลิง
                           - โครงการซ่อมแซม  บำรุง  รักษารถดับเพลิง
                           - โครงการจัดหาเครื่องดับเพลิงแบบทุ่นลอย
                           - โครงการจัดทำทะเบียนภาษี แผนที่ภาษี
                           - โครงการจัดอบรมลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร คณะกรรมการชุมชน  
                           - โครงการจัดหารถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ และครุภัณฑ์สำนักงาน
                           - โครงการติดตั้งวิทยุสื่อสาร อปพร.   
                           - โครงการจัดหาที่ดิน พร้อมจัดสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล
                           - โครงการจัดสร้างอาคารเอนกประสงค์ 
                           - โครงการปรับปรุงอาคาร สำนักงานให้มีความพร้อมในการให้บริการประชาชน
                           - จัดหาครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ในสำนักงานเทศบาลอย่างเพียงพอ

                     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร
                         แผนงานพัฒนา
                         - จัดทำโครงการรณรงค์เพื่อเผยแพร่ ความรู้ ความเข้าใจ ในระบอบประชาธิปไตย
                         - จัดทำเอกสาร  ป้ายโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์   
                         - จัดการอบรมสัมมนากลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ 
                         - จัดการรณรงค์และประชาสัมพันธ์  สนับสนุนการเลือกตั้ง
                         - ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชน
                         - จัดทำโครงการประชุมประชาคมชุมชน

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP