เขตการปกครองและประชากร

ปรับปรุงล่าสุด 22 ส.ค. 2023 09:53:00 1,075

เขตการปกครองและประชากร


        เทศบาลตำบลพยุห์เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่อาณาเขตครอบคลุมหมู่บ้านจำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 6, หมู่ที่ 8, หมู่ที่ 13 ซึ่งใน 5 หมู่บ้าน  ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านพยุห์ ประกอบด้วย จำนวนประชากร ชาย 603 คน หญิง 620 คน รวม 1,223 คน 
         จำนวนหลังคาเรือน 489 ครัวเรือน
หมู่ที่ 3 บ้านคูเมือง ประกอบด้วย จำนวนประชากร ชาย 309 คน หญิง 290 คน รวม 599 คน 
         จำนวนหลังคาเรือน 192 ครัวเรือน
หมู่ที่ 6 บ้านโนนพยอม ประกอบด้วย จำนวนประชากร ชาย 169 คน หญิง 176 คน รวม 345 คน 
         จำนวนหลังคาเรือน 98 ครัวเรือน
หมู่ที่ 8 บ้านพยุห์ ประกอบด้วย จำนวนประชากร ชาย 465 คน หญิง 457 คน รวม 922 คน 
         จำนวนหลังคาเรือน 485 ครัวเรือน
หมู่ที่ 13 บ้านพยุห์ ประกอบด้วย จำนวนประชากร ชาย 383 คน หญิง 429 คน รวม 812 คน 
         จำนวนหลังคาเรือน 229 ครัวเรือน
หมู่ที่ 77 (บ้านกลาง) จำนวนหลังคาเรือน 2 ครัวเรือน

*ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2566

 

 

 

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP