โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

ปรับปรุงล่าสุด 22 ก.ย. 2022 12:58:24 967

โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

การคมนาคม/การจราจร
ถนน 115 สาย  ระยะทางของถนนทั้งหมด  34.96  กิโลเมตร
  - จำนวนถนนลูกรัง 13 สาย ระยะทางของถนน 4.05 กิโลเมตร
  - จำนวนถนดิน 8 สาย  ระยะทางของถนน  2.55  กิโลเมตร
  - จำนวนถนนลาดยาง 2 สาย ระยะทางของถนน 3.70  กิโลเมตร
  - จำนวนถนนคอนกรีต 92 สาย ระยะทางของถนน 20.72  กิโลเมตร
การประปา
     เทศบาลตำบลพยุห์เป็นหน่วยงานเจ้าของกิจการประปาที่ให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนในเขตเทศบาล ซึ่งได้รับการโอนภารกิจจากกรมโยธาธิการเมื่อปี พ.ศ. 2545 โดยมีครัวเรือนในเขตเทศบาลที่ใช้บริการน้ำประปาของเทศบาลจำนวน 762 ครัวเรือน เพิ่มจากปี 2553 จำนวน 52 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 6.83 ปริมาณน้ำประปาที่ผลิตได้ 590 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีจำนวนน้ำประปาที่มีการใช้เพิ่มจากเดิม 60 ลูกบาศก์เมตร/วัน เป็น 650 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยใช้แหล่งน้ำดิบเพื่อใช้ผลิตน้ำประปา 1 แหล่ง คือแหล่งน้ำห้วยทา ซึ่งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตำแย นอกจากนี้ในเขตเทศบาลยังมีประปาหมู่บ้านซึ่งดำเนินการโดยกรรมการประปาหมู่บ้านโนนพะยอม หมู่ที่6ซึ่งผลิตน้ำประปาได้ประมาณ 100 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีปริมาณการการใช้น้ำ 50 ล.บ.เมตร/วัน โดยการใช้แหล่งน้ำดิบจากใต้ดินสูบขึ้นมาเพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน
การไฟฟ้า
     เทศบาลตำบลพยุห์ได้รับพลังงานไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยการับผิดชอบในด้านการให้บริการประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลทั้ง 5 หมู่บ้าน 8 ชุมชนจำนวน 908 ครัวเรือน ไฟฟ้าสาธารณะไฟฟ้าส่องสว่างมีเพียงพอและครอบคลุมทั้งพื้นที่เขตเทศบาล
การสื่อสาร
     - โทรศัพท์ในเขตเทศบาลตำบลพยุห์ มีชุมสายโทรศัพท์ 1 ชุมชนสายและมีโทรศัพท์สาธารณะไว้บริการประชาชนจำนวน 2 ตู้ ใน 2 จุด ซึ่งถือว่ายังมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน
     -  เทศบาลมีที่ทำการไปรษณีย์อำเภอพยุห์ในพื้นที่ให้บริการรับ - ส่งไปรษณีย์ภัณฑ์พัสดุไปรษณีย์
     -  ระบบเสียงตามสายในเขตเทศบาลมีพื้นที่ให้บริการเสียงตามสายครอบคลุมพื้นที่ ร้อยละ 80   ของพื้นที่
การพาณิชยกรรมและการให้บริการ
     การพาณิชกรรมและการให้บริการในเขตเทศบาลตำบลพยุห์โดยส่วนใหญ่จะเป็นการค้าประเภทบริการ ดังนี้
     จำนวนสถานีน้ำมัน/ปั้ม 2 แห่ง
     จำนวนตลาดสด 1 แห่ง
     จำนวนสถานที่จำหน่ายอาหารตามพ.ร.บ.สาธารณสุข 23 แห่ง
     จำนวนร้านบริการเสริมความงาม 11 แห่ง
     นอกจากนี้ยังมีสถานประกอบการอื่น ๆ เช่น ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า, ร้านขายและซ่อมอุปกรณ์เครื่องเหล็กเครื่องยนต์, ร้านขายและซ่อมอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ, ร้านอุปกรณ์ไฟฟ้าวิทยุ, ร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้าง, ร้านขายสินค้าปลีก-ส่ง
การปศุสัตว์
     ในอดีตประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพยุห์เลี้ยงโค - กระบือ ไว้เพื่อใช้งานโดยเฉพาะเพื่อใช้ไถนาในฤดูทำนาแต่ปัจจุบันกระแสเทคโนโลยีเครื่องจักรเครื่องยนต์เข้ามามีบทบาทมากขึ้นการไถนาชาวนาเริ่มใช้รถไถนาเดินตามแทนการใช้แรงงานสัตว์การเลี้ยงโค-กระบือในปัจจุบันจึงเป็นการเลี้ยงเพื่อค้าขายเสริมรายได้ให้แก่ครอบครัว นอกจากการเลี้ยงโค-กระบือแล้วประชาชนยังมีการเลี้ยงสุกรและสัตว์ปีกเพื่อจำหน่ายค้าขายด้วยเช่นกัน
ประชากร
     จำนวนหลังคาเรือนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 1,105 หลังคาเรือน
     จำนวนประชากรทั้งหมดในพื้นที่ตามฐานทะเบียนราษฎร์ 4,023 คน 
     จำนวนประชากรในพื้นที่ตามฐานทะเบียนราษฎร์ปี 2552 จำนวน 4,029 คน
     จำนวนประชากรในพื้นที่ตามฐานทะเบียนราษฎร์ปี 2553 จำนวน 4,023 คน
     จำนวนประชากรในพื้นที่ตามฐานทะเบียนราษฎร์ปี 2554 จำนวน 4,050 คน

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP