นโยบายความเป็นส่วนตัวในการใช้งานเว็บไซต์

ปรับปรุงล่าสุด 21 ก.ย. 2022 03:24:12 988

  การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

               เทศบาลตำบลพยุห์ จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลพยุห์เท่าที่จำเป็น โดยขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่ท่านใช้ผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลพยุห์เช่น การลงทะเบียนสมัครใช้บริการบางประเภท การลงทะเบียนกิจกรรมต่างๆ ที่ทำผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลพยุห์ ซึ่งจะมีการเก็บบันทึกการเข้าออกโดยอัตโนมัติ เช่น หมายเลขไอพี (IP Address) เว็บไซต์ที่เข้าออกก่อนและหลัง ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) เป็นต้น

   การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

               กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จะเก็บรวบรวม รักษา และใช้ข้อมูลเกี่ยวกับท่านในกรณีที่เทศบาลตำบลพยุห์ พิจารณาแล้วเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของเทศบาลตำบลพยุห์ หรือเพื่อให้ท่านได้รับบริการที่ดี เทศบาลตำบลพยุห์จะใช้ข้อมูลของท่านให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

              เทศบาลตำบลพยุห์ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ได้เก็บบันทึกไว้ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็นของท่านแก่บุคคลที่สาม เว้นแต่

                 *   เทศบาลตำบลพยุห์ได้รับความยินยอมจากท่าน
                 *   การให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อช่วยให้ท่านสามารถทำธุรกรรมที่ท่านประสงค์
                 *   การเปิดเผยข้อมูลนั้น ๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
            เทศบาลตำบลพยุห์จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่บุคคลที่สามเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด เช่น การเสนอขายทางโทรศัพท์ หรือการขายสินค้าทางไปรษณีย์ของสินค้าอื่นๆ เป็นต้น

  การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

              เทศบาลตำบลพยุห์มีการใช้มาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมในการป้องกันการเข้าถึง หรือการแก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งมีการตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว โดยใช้วิธีการเข้ารหัสและความปลอดภัยทางกายภาพที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าใช้งานระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP