ข้อมูลสภาพทั่วไป

ปรับปรุงล่าสุด 23 ส.ค. 2023 06:59:57 1,369

ข้อมูลสภาพทั่วไป

      ลักษณะที่ตั้ง อาณาเขต เทศบาลตำบลพยุห์ ตั้งอยู่บนถนนสาย 211 ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์  มีเนื้อที่ทั้งหมด  6.39 กิโลเมตร หรือ 3,993 ไร่ ห่างจากกรุงเทพมหานครโดย
ทางรถยนต์  620 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดศรีสะเกษ ที่อยู่สาย 211  เป็นระยะทาง 20 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง ดังนี้
 - ทิศเหนือ ติดกับ เขตองค์การบริหารส่วนตำบลพยุห์,เขตองค์การบริหารส่วนตำบลตำแย
 - ทิศใต้ ติดกับ เขตองค์การบริหารส่วนตำบลพยุห์,เขตองค์การบริหารส่วนตำบลตำแย
 - ทิศตะวันออก ติดกับ เขตองค์การบริหารส่วนตำบลตำแย,เขตองค์การบริหารตำบลพยุห์
 - ทิศตะวันตก ติดกับ เขตองค์การบริหารส่วนตำบลพยุห์

ลักษณะภูมิประเทศ
        ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลตำบลพยุห์ โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงมีป่าโปร่งสลับกับทุ่งนาพื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็น  ดินปนทราย ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินน้อย
และกักเก็บน้ำไว้บนผิวดินไว้ไม่ได้นานพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ทำการเกษตรโดยเฉพาะทำนามีหนองน้ำที่สำคัญ ดังนี้
หมู่ที่ 1 ได้แก่  - หนองยาว - หนองสระ - หนองพยุห์
หมู่ที่ 3 ได้แก่  - หนองคู  - หนองเจก
หมู่ที่ 8 ได้แก่  - หนองประดู่
หมู่ที่ 13 ได้แก่  - หนองปู่ตา
ลักษณะภูมิอากาศ                               
        ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป มีอากาศร้อนจัดในฤดูร้อนและยาวนานกว่าทุกฤดู ในฤดูหนาวค่อนข้างหนาว  ส่วนฤดูฝนจะมีฝนตกหนักบ้างแต่สภาพดินฟ้าอากาศ
ไม่สามารถ  เก็บกักน้ำไว้ได้นานทำให้น้ำในที่นาค่อนข้างน้อย 
 

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP