อำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภา

ปรับปรุงล่าสุด 21 ก.ย. 2022 07:04:57 1,207

อำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภา

สมาชิกเทศบาลตำบล มีหน้าที่ดังนี้

    1. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตําบล

    2. ให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับตําบล / ร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจําปี

    3. ควบคุมการทํางานของคณะผู้บริหาร

    4. เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตามสมัยประชุม

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP