ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้ร้บสมัครรับเลือกตั้ง (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้ร้บสมัครรับเลือกตั้ง (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)

9 ก.ย. 2022 14:36:00 รับสมัครงาน/โอน/ย้าย เทศบาลตำบลพยุห์ 307

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพยุห์ โดยนางอรุณรัตน์ วิมลสุข ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพยุห์ ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพยุห์ เขตเลือกตั้งที่ 1 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)  ในการรับสมัครระหว่างวันที่ 10 -14 มกราคม 2565  พร้อมได้ตรวจสอบหลักฐานและบันทึกถ้อยคำเกี่ยวกับความถูกต้องของเอกสารหลักฐานในการรับสมัคร  ดังนี้
      ผู้สมัครหมายเลข   1  นางวรวิไล พันธุลี
      ผู้สมัครหมายเลข   2  นายสมคิด  พลเสนา
      ผู้สมัครหมายเลข   3  นายบุญธรรม  พลนำ
 

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP