งานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)
“e-service สะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย”

สามารถรับบริการและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลตำบลพยุห์

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP