โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2566

9 ส.ค. 2023 08:23:22 กิจกรรม เทศบาลตำบลพยุห์ 370

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายธนาวัฒน์ อภัยศิลา นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หลักสูตร ผู้ประกอบกิจการด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร โดยนางอรุณรัตน์  วิมลสุข ปลัดเทศบาลตำบลพยุห์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการนี้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการกิจการด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหารมีความรู้เกี่ยวกับกับมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร เพื่อพัฒนาสถานที่จำหน่ายอาหารสู่มาตรฐาน อาหารสะอาด รสชาติอร่อย 
     กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบกิจการด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร  จำนวน 50 คน
     วิทยากรที่มาให้ความรู้ คือ นายกฤษฎา จักรไชย เภสัชกรชำนาญการ  โรงพยาบาลพยุห์ นายฐานันดร์ ศรแก้ว นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพยุห์ และนางสาววิลัยภรณ์ ศรีสมาน เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน โรงพยาบาลพยุห์
     ขอขอบคุณ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพยุห์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพยุห์  ปลัดเทศบาลตำบลพยุห์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพยุห์ หัวหน้าสำนักปลัดและผู้อำนวยการกอง เทศบาลตำบลพยุห์ ที่มาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้
    จัดทำโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพยุห์    Choose Your Color
    Purchase now $17
    You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
    TOP