แสดงความยินดีเนื่องในโอกาส โอน (ย้าย) เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่เทศบาลตำบลพยุห์ 3 ท่าน

แสดงความยินดีเนื่องในโอกาส โอน (ย้าย) เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่เทศบาลตำบลพยุห์ 3 ท่าน

5 ก.ค. 2023 12:28:39 กิจกรรม เทศบาลตำบลพยุห์ 122

 วันที่  3 กรกฎาคม 2566  เทศบาลตำบลพยุห์ โดยการนำของท่านธนาวัฒน์ อภัยศิลา นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลตำบลพยุห์ ผู้อำนวยการกอง พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพยุห์ ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส โอน (ย้าย) เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่เทศบาลตำบลพยุห์ ได้แก่ 
1. นางรติรส  วงษ์สามารถ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
2. นางชัญญาภัค  งามวิลัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
3. นางสาวถิรนันท์  ประจักรจิตร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  ด้วยความยินดียิ่ง

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP