ประชุมสภาเทศบาลตำบลพยุห์ ในสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ 2566

ประชุมสภาเทศบาลตำบลพยุห์ ในสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ 2566

7 ส.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม เทศบาลตำบลพยุห์ 218

วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2566 การประชุมสภาเทศบาลตำบลพยุห์ ในสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ 2566  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพยุห์ เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ 2567  ในวาระที่ 1 รับหลักการและข้อราชการอื่นๆตามอำนาจหน้าที่ และจะมีการประชุมสภาเทศบาลตำบลพยุห์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 อีกครั้งในวันที่  15 สิงหาคม 2566 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติ ประจำปี 2567 ในวาระที่ 2 และ 3    Choose Your Color
    Purchase now $17
    You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
    TOP