กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติ

27 ก.ค. 2023 17:35:23 กิจกรรม เทศบาลตำบลพยุห์ 102

กิจกรรม วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลพยุห์ ได้จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวิชราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพยุห์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2566  โดยมีกิจกรรม พิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพถวายสักการะ และกิจกรรมปลูกต้นไม้ โดยได้รับเกียรติจากท่านธนาวัฒน์ อภัยศิลา นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์ เป็นประธานในพิธีเปิดกล่าวเปิดโครงการและนางอรุณรัตน์ วิมลสุข ปลัดเทศบาลตำบลพยุห์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ  โดยมีคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน ชมรมผู้สูงอายุ จิตอาสาพระราชทานและเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลพยุห์ เข้าร่วมกิจกรรม ปลูกต้นไม้ตามโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดินเพื่อเป็นการปลูกต้นไม้ พืชผักสวนครัว สนองพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 10 และเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลพยุห์ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP