การคัดเลือกคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนของเทศบาลตำบลพยุห์

การคัดเลือกคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนของเทศบาลตำบลพยุห์

18 พ.ย. 2023 11:00:00 กิจกรรม เทศบาลตำบลพยุห์ 28


วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น.

           เทศบาลตำบลพยุห์ นำโดยนายธนาวัฒน์ อภัยศิลา นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์ เป็นประธานในการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนของเทศบาลตำบลพยุห์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พนักงานที่เทศบาลเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ และเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลพยุห์ เพื่อทำหน้าเป็นแกนนำในการสร้างสรรค์กิจกรรมการพัฒนาตนเอง พัฒนาเด็กและเยาวชน ตลอดจนพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และพร้อมเปิดโอกาสมีให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความคิดเห็น เพื่อการป้องกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สร้างประสบการณ์การเรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกัน
ผลการคัดเลือกประธานเด็กและเยาวชน ได้แก่ 
- นายพงศธร ศรีคราม ประธานสภาเด็กฯ
- นายภาณุวัฒน์  ศรีคราม รองประธานสภาเด็กฯ คนที่ 1
- เด็กชายณัฐชนน ศรีคราม รองประธานสภาเด็กฯ คนที่ 2
- เด็กหญิงพิชญตม์ อ้อมแก้ว สวัสดิการ
- เด็กชายธนภัทร อภัยศิลา น้องกัส ผู้ช่วยสวัสดิการ
- เด็กหญิงนิภาภรณ์ เข็มทอง เหรัญญิก
- นางสาวยุวเรศร์ จิรังดา ประชาสัมพันธ์
- เด็กชายเอกสุรัสษ์  ธรรมรส เลขานุการ
- เด็กชายขันชัย จิรังดา ผู้ช่วยเลขานุการ
- เด็กชายธีรภัทร พิมพ์วงษา ผู้บริหาร
- เด็กชายอัครเดช ต่างญาติ ผู้บริหาร
- เด็กชายพร้อมพัฒน์  ธรรมรส ผู้บริหาร
- เด็กชายเทพศุภกรณ์  ศรีใส ผู้บริหาร
- เด็กหญิงสาวิตรี บุญเย็น ผู้บริหาร
- เด็กชายเพชรนรินทร์ แสงทอง ผู้บริหาร
- เด็กหญิงวนิดา วังทอง ผู้บริหาร
- เด็กหญิงขนิษฐา กัลยาบุตร ผู้บริหาร
- เด็กชายปกรณ์ เข็มทอง ผู้บริหาร
- เด็กชายธนพล อภัยศิลา ผู้บริหาร
- เด็กหญิงนภัทสร สิมศรี ผู้บริหาร
- เด็กหญิงวิลาวัลย์  ศรีคราม ผู้บริหาร

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP